Tin vui dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa:

 

Thông tư 141/2013/TT-BTC ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2013 có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 2013

Hướng dẫn thi hành nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 về việc :

–          Áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Theo đó:

+ Kế toán doanh nghiệp căn cứ vào Chỉ tiêu [01] “Doanh thu bán hàng  và cung cấp dịch vụ” và Chỉ tiêu [08] “Doanh thu hoạt động tài chính” trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ quyết toán năm trước. Vậy là không được tính các khoản giảm trừ 

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 thì doanh thu để làm căn cứ xác định là Chỉ tiêu [21] “Doanh thu phát sinh trong kỳ” trên Tờ khai tạm tính thuế TNDN Q1, Q2 năm 2013, bình quân tháng không quá 1,67 tỷ đồng.

+ Đối với doanh nghiệp thành lập năm 2012 không đủ 12 tháng trong kỳ tính thuế năm 2012 thì doanh thu để làm căn cứ xác định là doanh thu bình quân tháng trên tổng số tháng hoạt động năm 2012 không quá 1.67 tỷ đồng.

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ 01/07/2013 khi kê khai thuế TNDN tạm tính quý vẫn áp dụng thuế suất 25% ( trừ trường hợp có ưu đãi thuế). Đến Quyết toán thuế cuối năm, tính lại doanh thu bình quân tháng không quá 1.67 tỷ đồng thì được áp dụng thuế suất 20%

–          Các khoản thu nhập không được áp dụng thuế suất 20% là

+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn/quyền góp vốn

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập kinh doanh nhà ở xã hội)

+ Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư/quyền tham gia dự án đầu tư

+ Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản

+ Thu nhập từ kinh doanh ở nước ngoài

+ Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, tài nguyên quý hiếm khác

+ Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặt biệt

–          Đối với doanh nghiệp vừa có thu nhập được áp dụng thuế suất 20% vừa không được áp dụng thuế suất 20% thì kế toán phải xác định và hạch toán riêng 2 phần thu nhập để áp dụng thuế suất 20% và 25%

Thông tư 141/2013/TT-BTC thuế TNDN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *